තහඩු ලෝහ

  • Sheet metal

    තහඩු ලෝහ

    P&Q සතුව ෂීට් ලෝහ කර්මාන්ත ශාලාවක් නොමැති අතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව ෂීට් ලෝහ කොටස් ද සැපයිය හැකිය. කුඩා සිට විශාල ප්‍රමාණයේ, ප්‍රධාන වශයෙන් ආලෝකකරණ සහ වීදි ගෘහ භාණ්ඩ යෙදීමේදී.