ප්ලාස්ටික් එන්නත් කිරීම

  • Plastic injection

    ප්ලාස්ටික් එන්නත් කිරීම

    P&Q සතුව ප්ලාස්ටික් ඉන්ජෙක්ෂන් කම්හලක් නොමැති අතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව තහඩු ලෝහ කොටස් ද සැපයිය හැකිය. කුඩා හා විශාල ප්‍රමාණයේ P&Q ප්ලාස්ටික් එන්නත් කොටස්, ප්‍රධාන වශයෙන් ආලෝකකරණ සහ වීදි ගෘහ භාණ්ඩ යෙදීමේදී.